ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nübüvvetin İspatı Bağlamında Zemahşerî’nin Mu´Cizeye Bakışı
(Zamakhshari’s Viewpoint About the Miracle in the Context Proof of the Prophethood )

Yazar : Hasan TÜRKMEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : (18.cilt) 2
Sayfa : 167-184


Özet
Allah’ın âlem üzerinde mutlak kudretine ve onunla sürekli ilişki içinde olduğuna inanan teistler açısından nübüvvet ve ona bağlı olarak ele alınan mu´cize, nübüvvet algısının merkezinde önemli bir yer işgal etmektedir. Nitekim peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğinin ispatı hususunda onlara indirilen vahiyle yetinilmemiş, bunun teyiti için mu´cizelere başvurulma ihtiyacı hissedilmiştir. Bu bağlamda beşer kudretinin üstünde ve tabiat kanunlarına aykırı olarak gerçekleştiği düşünülen bu olgu, nübüvvetin esas alameti ve delili sayılmıştır. Üstelik onun, peygamberlerin bilinmesini ve onlara uyulmasını sağlayan yegâne unsur olduğu üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada, Harezm bölgesinde yetişen önemli Mutezilî âlimlerden biri olan Ebu’l-Kâsım ez-Zemahşerî’nin (v. 538/1143), bir taraftan Allah’ın ilmi, iradesi ve kudretiyle diğer taraftan tabiat kanunlarıyla ilişkilendirilen mu´cizeyi nasıl temellendirdiği irdelenmiştir. Daha açık bir deyişle onun, mu´cizeyi, nübüvvet davasının doğruluğuna kendi içinde ya da dışında bir delil olarak mı gördüğü sorununa değinilmiştir. Ayrıca Zemahşerî’nin, Hz. Peygamber’in en somut mu´cizesi kabul edilen Kur’ân’ın i´câzının hangi yönler bakımından ortaya çıktığına yönelik görüşlerine de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Zemahşerî, Nübüvvet, Mu´cize, İ´câzu’l-Kur’ân, Tabiat Kanunları.

Abstract
In terms of theists who believe that Allah has absolute power over the universe and he is in constant with him, prophethood and the miracle, which is handled as related to it, occupies an important place in the centre of prophethood perception. Thus, in the confirmation matter of sent prophets by Allah were not satisfied with the revelation and it was needed to consult to the miracles. In this context, this phenomenon, which is supposed to be carried out above the power of humanity and is thought to have occurred contrary to the laws of nature, is regarded as the main portent and evidence of the prophethood. Moreover, it had been emphasized as the sole element of knowing the prophets and enabling them to be obeyed. In this study, it is examined how Abu’l-Qasım al-Zamakhshari (d. 538/1143), one of the significant Mu’tazilite scholars who raised in the Harezm region, substantiated the power, the knowledge and will of Allah, and on the other side the miracles associated with yhe laws of natüre. More precisely, it has been touched on the problem that he has seen the miracle whether it has been the evidence inside or outside of the truth of porophethood case. In addition, Zamakhshari’s views, on what aspects of the Qur’an’s claim to be accepted as the most concrete miracle of the Prophet Muhammad, are included.

Keywords
Zamakhsharî, Prophethood, Miracle, E`jaz al-Qur’an, Laws of Nature.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri