ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(4.Cilt) 2 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa KESKİN  
Din Ve Toplum İlişkileri Üzerine Bir Genelleme ss.7-21
A Generality Over the Relations Of Religion and Society

Özet | Abstract | Tam Metin

M. Doğan KARACOŞKUN  
Dinî İnanç-Dinî Davranış İlişkisine Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar ss.23-36
The Psychological Approaches to the Relationship between Faith and Religious Practice

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdurrahman KASAPOGLU  
Kur’an’da Evlilik Terapisi -Günümüz Psikolojisinin Verileri Ve Uygulamalarıyla Bir Mukayese- ss.37-74
Marrıage Therapy In Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Yavuz KÖKTAŞ  
Yusuf Ziya Yörükân Ve İslâm Dini Tarihi Adlı Eserdeki Hadîs Ve Sünnetle İlgili Düşünceleri ss.75-93
Yusuf Ziya Yörükân And His Thoughts Concerning Sunna In The Work Named İslâm Dini Tarihi

Özet | Abstract | Tam Metin

Adem DÖLEK  
Sünnet Işığında Cimrilik Hastalığı Ve Tedâvî Yolları ss.95-128


Özet | Abstract | Tam Metin

Bekir KOCADAŞ  
Kitle İletişim Araçları Eğitim İlişkisi ss.129-135
The Relation Between Mass Communication Means With Education

Özet | Abstract | Tam Metin

Halil İbrahim BULUT  
Sünnî Gelenekte Mûcize Kavramı Ve Hz. Salih’in Deve Mûcizesi ss.137-150
Concept of Miracle in Sunnî Tradition and the Prophet Salih’s Camel Miracle

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali PEKCAN  
İmâm Mâtürîdî’ (v.333) nin “Usûl-I Fıkh”a Dair Görüşleri ya ya “Meâhızü’ş-Şerâi’” i Yeniden Kurmaya Çalışmak ss.151-172
İdeas Of İmam Maturidi İn The Method Of Fiqh

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer KARA  
Müellifi Bilinmeyen Bir ‘Furûk’ Yazmasının Tenkitli Neşri -[El-Furûku’l-Luğaviyyetü’l-Muhtâre Fi’l-Müfredâti’l-Mütekâribe] ss.173-212
Critical Edition Of A Manuscript On Furûq By Unknown Author

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer MÜFTÜOĞLU  
Vahiy Geleneğinde "Qaddese" Kökü'nün Semantik Analizi ss.213-224


Özet | Abstract | Tam Metin

Paul L. Heck Çeviren: Nevzat TARTI  
Yazının İslâm Medeniyetindeki Epistemolojik Sorunu: Hatîb Bağdadi’nin (ö. 463/1071) Takyîdu’l-İlm’i ss.225-248


Özet | Abstract | Tam Metin

Âgâh Sırrı [LEVEND Çeviren: Adem ÇALIŞKAN  
Dîvân Edebiyatı, Kelimeler Ve Remizler: Bâkî’de Tasannu‘ ss.249-258


Özet | Abstract | Tam Metin

Paul TILLICH Çeviren: Aliye ÇINAR  
Politik Düşüncenin İki Kökeni ss.259-264
Two Roots of Political Thought

Özet | Abstract | Tam Metin

John MCRAY Çeviren: Süleyman TURAN  
Pavlus’un Yahudi Şeriatına Bakışı ss.265-275
Paul’s View of the Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri