ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Bekir ÖZÜDOĞRU

Editör Yardımcısı
Zübeyir ÜÇTAŞ

Samsun  2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBekir Zakir ÇOBAN  
Louis Massignon, İslam Araştırmaları Ve Katolik-Müslüman İlişkileri: Massignon Efsanesi Üzerine Eleştirel Bir Bakış ss. 9-38
Louis Massignon, Islamic Studies and Catholic-Muslim Relations: A Critical Approach to the Myth of Massignon

Özet | Abstract | Tam Metin

Habib ŞENER  
Paul Tıllıch’te Akıl-İman İlişkisi ss. 39-61
The Relationship Between Reason and Faith in Paul Tillich

Özet | Abstract | Tam Metin

Talha FORTACI  
Nestûrîliğin Ortaya Çıkış Süreci ss. 63-99
Emergence Process of Nestorıanısm

Özet | Abstract | Tam Metin

Asim DURAN  
İnsan Onuruna İlişkin Farklı Perspektifler ss. 101-121
Different Perspectives on Human Dignity

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet KAYA  
Kur’an’ın Eleştirilen Yorum Biçimlerinin Ortak İfadesi: Tevil Ve Çeşitleri ss. 123-165
The Common Expression of Qur’an’s Criticized Interpretations: Tevil and Types

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan TÜRKMEN  
Nübüvvetin İspatı Bağlamında Zemahşerî’nin Mu´Cizeye Bakışı ss. 167-184
Zamakhshari’s Viewpoint About the Miracle in the Context Proof of the Prophethood

Özet | Abstract | Tam Metin

Şükrü AYDIN  
Kur'ân Ayetleri Bağlamında Namaz Vakitleri ss. 185-211
Salât Tımes Wıthın the Context of Qur’anıc Verses

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammet Sacit KURT  
Şerefuddîn Et-Tîbî: Hayatı Ve Eserleri ss. 213-264
Sharaf Al-Din Al-Tîbî: His Life and Works

Özet | Abstract | Tam Metin

Yaşar AKASLAN  
İbnü’l-Cezerî’nin “Yedi Harf” Meselesi Üzerindeki Fikirleri ss. 265-303
Ideas of Ibnu’l-Cezerı on “Seven Letters”

Özet | Abstract | Tam Metin

Sabri ÇAP  
Gül Dışındaki Çiçeklerle İlgili Rivayetlerin Tahlil Ve Tenkidi ss. 305-331
Analysis and Criticism of the Narrations About Flowers Except the Rose

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed AKDOĞAN  
Ebû Tâhir Es-Silefî Ve Hadis İlmindeki Yeri (Ö. 576/1180) ss. 333-369
Abû Tâhir al-Sılafi and His Place in The Science of Hadith (ö. 576/1180)

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdurrahman ECE  
El-Malatî’nin Ehl-İ Sünnet’i Savunma Ve Diğer Fırkaları Reddetme Bağlamında Kullandığı Bazı Rivayetler ss. 371-397
Some Narrations That Al-Malatî Used in The Context of Ahl Al-Sunnah Defense and Rejecting Other Sects

Özet | Abstract | Tam Metin

Yaşar DAŞKIRAN  
Arap Dilinde Bağdaşıklık ss. 399-419
Cohesion in Arabic Language

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet Nafi ARSLAN  
Klasik Arap Edebiyatinda “Lahn” Konulu Rivayetler ss. 421-447
Narratives About Language Mistakes in Classical Arabic Literature

Özet | Abstract | Tam Metin

Christopher G. Ellison, Jefferey S. Levin Çeviren: Fatma BALCI ARVAS  
Din-Sağlık İlişkisi: Kanıt, Teori Ve Geleceğe Yönelik Öneriler ss. 449-478
The Religion-Health Connection: Evidence, Theory, and Future Directions

Özet | Abstract | Tam Metin

Sezai KORKMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Müslüman Psikologların İkilemi ss. 479-484


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri